A Block, East Teaching Building


Name

Position

Tel Email

Office

Room

Li Miao

Office Director

029-88430908

limiao@nwpu.edu.cn

207

Zhang Jingjing

Secretary of Party and Administration

029-88430908

zhangjingjing@nwpu.edu.cn

207

Meng Rui

Secretary of Scientific Research

029-88430908

mengrui@nwpu.edu.cn

207

Guo Zhengqi

Secretary of Foreign Affairs

029-88430908

guozhengqi77@163.com

207

Cui Shiqing

Secretary of Teaching and Administration for Undergraduates

029-88430907

1198898505@nwpu.edu.cn

209

Cui Xiaobin

Secretary of Teaching for Postgraduates

029-88430907

1198898505@qq.com

209

Li Hui

Student Counselor

029-88430922

lihui16@nwpu.edu.cn

211

Zhao Qing

Student Counselor

029-88430922

z-q@nwpu.edu.cn

211

Wang Wei

Office Affairs

029-88430908

wangweiwgy@nwpu.edu.cn

207